Moderne avfallsløsninger er universelt utformede, lukkede anlegg som erstatter tradisjonelle bosspann og beholdere. Det finnes mange fordeler med en moderne avfallsløsning.

Økonomisk gevinst

Det at våre løsninger legger til rette for at bosslagringen og -håndteringen skal foregå under bakken, kan frigjøre det arealet som ellers må settes av til bossrom/lagringsplass for beholdere og bosspann. Disse frigjorte arealene vil kunne høyne inntjeningen på prosjektet gjennom at det kan prosjekteres inn flere boliger, parkeringsplasser og/eller mer fellesarealer.

Lav investering

For å finne en god bossløsning som blir velfungerende for brukerne, samt økonomisk forsvarlig og best mulig i forhold til utbyggers budsjetter og investeringsgrad, er det viktig at vi legger opp en god strategi for dimensjonering, plassering og installering av anlegget. Det sentrale her er at det nødvendige gravearbeidet samkjøres i forhold til annet utbyggings- og gravearbeid som prosjektet krever.

Trygt og miljøvennlig

Med en god plassering av nedkastpunkt og hentepunkt for renovasjonsbil, vil et renovasjonsanlegg fra Bossug kunne bidra til at boligprosjektet kan profileres med minimal tungtrafikk inne i boligområdet. Dette kan underbygge boligprosjekter som trygge, beboer – og barnevennlige, samt tilrettelegge for et bedre utemiljø for beboerne.

Reduserer skadedyrproblematikk og lukt

Fordi systemet er hermetisk lukket, tiltrekker det seg ikke skadedyr eller insekter. Utfordringene knyttet til ubehagelig avfallslukt forsvinner også med vår løsning.

Bedre brannsikkerhet og økt trygghet

Da all transporten av avfallet skjer under jorden i tette systemer fri for oksygen, vil faren for brannutvikling minimeres og gi økt trygghet for beboerne. Bossets tilgjengelighet for uvedkommende med tanke på hærverk og eventuell brannstiftelse, er eliminert.

Lavere drifts- og avfallhåndteringskostnader

Ved installasjon av moderne avfallsløsning vil det bli betydelige besparelser knyttet til vaktmestertjenester som renhold av bosspann og bossrom.

Øker trivsel, frigjør fellesarealer og øker brukervennligheten i nærområdet

Verdifulle arealer som er benyttet til bossrom og lagring av beholdere, kan frigjøres – og bidra til for eksempel flere parkeringsplasser, større boligareal eller mer fellesområde/utemiljø.